Autoverzekering en Waarborgfonds Motorverkeer

Waarborgfonds-Motorverkeer
In de meeste gevallen is het bij een schade bekend wie de veroorzaker is. Toch komt het ook regelmatig voor dat de veroorzaker niet bekend is. In dat geval kan de gedupeerde zich niet richten tot de verzekeraar van de veroorzaker, deze is namelijk niet bekend. Om gedupeerden toch tegemoet te kunnen komen is het Waarborgfonds Motorverkeer in het leven geroepen. Dit fonds is opgezet door verzekeraars en kan hulp bieden als de veroorzaker niet bekend is. In sommige gevallen zal de schade vergoed worden, maar daar zijn wel een aantal eisen aan verbonden.

Voldoen aan eisen

Dat een schade wordt vergoed is niet vanzelfsprekend. De eiser dient aan bepaalde eisen te voldoen namelijk. Zo moet het Waarborgfonds Motorverkeer er zeker van zijn dat de schade door een onbekende partij is veroorzaakt. Daarnaast worden verzoeken alleen in behandeling genomen als de schade ontstaan is door een ander motorvoertuig. De gedupeerde moet er alles aan gedaan hebben om te achterhalen wie de schade heeft veroorzaakt. Het Waarborgfonds Motorverkeer wil graag een kopie van de aangifte hebben, er zal dus ook aangifte bij de politie gedaan moeten worden. Een laatste is eis het hebben van minimaal 2 getuigen. Deze moeten kunnen verklaren dat de auto in eerste instantie vrij van schade was en met beschadigingen is teruggevonden.

Eigen risico

Als de gedupeerde aan alle eisen voldoet kan er een verzoek worden ingediend bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Er geldt altijd een eigen risico van 250 euro. Mocht het Waarborgfonds Motorverkeer besluiten een bepaald bedrag uit te keren, dan wordt het bedrag verminderd met 250 euro. Om de hoogte van het uit te keren bedrag te kunnen bepalen kan het Waarborgfonds Motorverkeer verzoeken een schadetaxatie te laten uitvoeren. In dat geval wordt de schade bekeken door een erkende schadetaxateur, deze kan vervolgens een schatting van de reparatiekosten geven.